A - centrum
A-centrum
O projekte Ďaľšie linky
Hlavný cieľ projektu
Inovovať vzdelávanie na FPV UKF v Nitre, prispôsobiť ho potrebám vedomostnej spoločnosti zvyšovaním kvality a rozvíjaním kompetencií ľudských zdrojov.
Strategický cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom operačného programu prostredníctvom svojich špecifických cieľov a ich aktivít, ktoré konkrétne prispejú k nárastu kvality kľúčových kompetencií účastníkov projektu.
Názov projektu: A-CENTRUM FPV UKF v Nitre - Centrum Inovatívneho Vzdelávania
Trvanie projektu: 1.05.2010 – 30.4.2013
ITMS Kód: 26110230026
Evidenčné číslo projektu: OPV-2009/1.2/01-SORO
Špecifické ciele projektu:
Špecifický cieľ projektu 1: Rozvoj nových foriem vzdelávania s dôrazom na virtuálne vzdelávanie
 
Aktivity projektu:
1.1 IKT virtuálne
1.2 Metodika tvorby e-learningových kurzov v prírodovednom vzdelávaní
1.3 E-learning v akademickom prostredí
1.4 Duch prírodných vied
Špecifický cieľ projektu 2: Inovácia a tvorba vzdelávacích aktivít pre cieľové skupiny akademickej obce FPV UKF v Nitre
Aktivity projektu:
 

2.1 Inovácia doktorandského študijného programu Aplikovaná biológia v slovenskom a_anglickom jazyku
2.2 Inovácia magisterského študijného programu UAP Geografia v kombinácii
2.3 Inovácia magisterského študijného programu Environmentalistika v slovenskom a_anglickom jazyku
2.4 Nitrianska mladá veda
Riadenie a administratíva:
Meno a priezvisko Zaradenie v rámci projektu e-mail
prof. RNDr.Ľubomír Zelenický, CSc.
(KF)
Garant projektu lzelenicky@ukf.sk
doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
(KM)
Projektový manažér sceretkova@ukf.sk
PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
(KM)
Zástupca projektového manažéra gpavlovicova@ukf.sk
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
(KI)
Koordinátor odbornej aktivity č.1.1
Koordinátor odbornej aktivity č.1.2
Koordinátor odbornej aktivity č.1.3
mturcani@ukf.sk
RNDr. Aba Teleki, PhD.
(KF)
Koordinátor odbornej aktivity č.1.4 ateleki@ukf.sk
prof. Dr. MVDr. Jozef Laurincik, DrSc.
(KZA)
Koordinátor odbornej aktivity č.2.1 jlaurincik@ukf.sk
doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.
(KGRR)
Koordinátor odbornej aktivity č.2.2 adubcova@ukf.sk
prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
(KEE)
Koordinátor odbornej aktivity č.2.3 jhresko@ukf.sk
doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
(KM)
Koordinátor odbornej aktivity č.2.4 sceretkova@ukf.sk
Ing. Alojzia Kováčová, PhD.
(D FPV)
Finančný manažér akovacova@ukf.sk
Mgr. Lívia Vincúrová
(D FPV)
Zástupca finančného manažéra lvincurova@ukf.sk
Viera Radošovská
(D FPV)
Asistent garanta projektu vradosovska@ukf.sk
Katarína Kurajdová
(KI)
Asistent koordinátora odbornej
aktivity 1.1, 1.2, 1.3
kkurajdova@ukf.sk
RNDr. Martin Morovič, PhD.
(KZA)
Asistent koordinátora odbornej
aktivity 2.1
mmorovic@ukf.sk
RNDr. Katarína Vilinová, PhD.
(KGRR)
Asistent koordinátora odbornej
aktivity 2.2
kvilinova@ukf.sk
Mgr. Jana Ďuriačová
(D FPV)
Asistent koordinátora odbornej
aktivity 2.4
jduriacova@ukf.sk
Ing. Zuzana Borošová
(R UKF)
Administratívny pracovník pre
personálnu politiku projektu
zborosova@ukf.sk
Elena Barusová
(R UKF)
Administratívny pracovník pre
mzdovú politiku projektu
ebarusova@ukf.sk
Veronika Brathová
(R UKF)
Administratívny pracovník pre vedenie
účtovníctva a majetku projektu
vbrathova@ukf.sk
Ing. Jana Mikušová
(R UKF)
Administratívny pracovník pre
finančné riadenie projektu
jmikusova@ukf.sk
PaedDr. Janka Melušová, PhD.
(KM)
Manažér monitoringu jmelusova@ukf.sk
PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.
(KM)
Manažér publicity jsunderlik@ukf.sk
Ing. Zita Tomanová
(R UKF)
Pracovník pre verejné obstarávanie ztomanova@ukf.sk
RNDr. Viliam Ďuriš, PhD.
(KM)
Programátor pre vývoj a správu
webových portálov
vduris@ukf.sk
Mgr. Miroslav Kadlečík
(D FPV)
Správca IKT mkadlecik@ukf.sk
Cieľ projektu
Cieľové skupiny
Aktivity projektu
Kurz Projektový manažment
Metódy terénneho výskumu
Prednáška vrámci aktivity 2.1
Jazykový kurz akademickej angličtiny
Kurz soc. a podn. zručnosti
Odborné jaz. kompetencie
Kurz Letná škola
Jazykový kurz akademickej angličtiny II
Kurz ECDL
Kurz Manažment vedy
Kurzy realizované v rámci aktivity 2.2
Kurz Vysokoškolská pedagogika
Správa z kontroly projektu
Odovzdávanie certifikátov
Inclusion and exclusion principle
Fibonacci numbers
Meno
Heslo
Log In
O projekte
Uskutočnené aktivity
Aktuality
Kontakt
Európsky sociálny fond Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. Tento dokument bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Názory v ňom vyjadrené sú výlučne názormi FPV UKF v Nitre a nevyjadrujú žiadnym spôsobom oficiálny názor Európskej únie. Fakulta Prírodných Vied - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt3d je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Operačný program VZDELÁVANIE
Copyright © 2010 - 2011 iphone xr iPhone 6 | iphone 8